Podmínky pronájmu prezentační, konferenční techniky a služeb od A-TechService

PODMÍNKY PRONÁJMU PREZENTAČNÍ, KONFERENČNÍ TECHNIKY A SLUŽEB OD A-TECHSERVICE

U nových, ale i stálých zákazníků vyžadujeme

závaznou objednávku dle objednávkového formuláře, který je umístěn vpravo v horní části webu nad hlavním menu viz: link. Formulář po vyplnění všech údajů a zaškrtnutí políčka, že souhlasíte s níže uvedenými podmínkami pronájmu, odešlete. Po obdržení poptávky bude doručeno na Vámi uvedený email kopie objednávky s následným potvrzením objednávky. V případě našeho dodání do Vaší společnosti nebo přímo na Vaší akci nepožadujeme vratnou kauci. Výše kauce je stanovena dle požadované techniky. Upřednostňujeme platbu hotově ale není podmínkou.

U stálých a prověřených zákazníků nepožadujeme vratnou kauci ani na objemnější zakázky na techniku a služby a umožňujeme platbu převodem.

Soukromým osobám s trvalým pobytem hlášeným na úřadě, techniku bez 100% vratné kauce nezapůjčujeme.

Příklad možnosti pronájmu

 • 1 denní pronájem – je možné si techniku vyzvednout nebo instalovat a to den před samotným dnem pronájmu v odpoledních hodinách, využívát v den samotného pronájmu a následný den v dopoledních hodinách vrátit nebo deinstalovat v ceně 1 denního pronájmu (1.ledna v 16.00 – 18.00 hod hod vyzvednu, 2. ledna využívám techniku a 3. ledna v 8 – 9.00 hod. techniku vracím za cenu 1 dne pronájmu).

Cena pronájmu a služeb

 • Ceny jsou uvedené na webu a jsou platné nebo Vám byla zaslána individuální kalkulace.
 • Minimální pro nájemní částka nebo cena služeb je 500 Kč bez DPH (příklad : mám zájem o techniky v ceně 400 Kč bez DPH = budeme účtovat 500 Kč bez DPH).

Servis projekční techniky

 • Od všech subjektů s výjimkou státních institucí a smluvních partnerů je platba za opravy a náhradní díly vždy v hotovosti.
 • Požadujeme vždy závaznou objednávku přes objednávkový formulář, který je umístěn vpravo v horní části webu nad hlavním menu viz: link. Do kolonky ,, Máte zájem závazně objednat techniku, služby: “ napište typ projektoru, výrobní číslo ( SN ) a případnou závadu. Formulář po vyplnění základních údajů a zaškrtnutí políčka, že souhlasíte s níže uvedenými podmínkami pronájmu, odešlete. Po obdržení poptávky bude doručeno na Vámi uvedený email kopie objednávky s následným potvrzením objednávky. U výměn projekčních lamp, starou ( použitou nebo nefunkční ) lampu neskladujeme a necháváme zlikvidovat, to samé platí pro ostatní díly zařízení které se v průběhu opravy museli vyměnit. Pokud máte zájem o Vaše vadné nebo vyměněné díly je nutné na to to předem upozornit nejlépe v objednávkovém formuláři.

Pokyny a obchodní podmínky pronájmu prezentační techniky

Podmínky pronájmu prezentační techniky naší firmy, (dále jen podmínky) upravují práva a povinnosti pronajímatele a nájemce, (dále jen pronajímatel). Neupravují-li tyto podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků pronájmu ustanoveními nájemní smlouvy dle § 663 a násl. OZ.

Objednávka prostřednictvím objednávkového formuláře ( vpravo, horní část webu ). Dotazy a informace telefonicky nebo na email

Nájemce je povinen zajistit účast svého zástupce při předávání techniky a podpisu objednacího formuláře a dodacího listu (protokol o pronájmu). Bez podpisu odpovědné osoby není pronajímatel povinen předat techniku nájemci. V případě způsobu převzetí prostřednictvím kurýra je nájemce povinen proti převzetí techniky podepsat též objednací formulář a tento předat kurýrovi k doručení pronajímateli.

Předání techniky

Adresa : Klapálkova 2247/19, Praha 4 Chodov – na konci ulice Milínská
– platba při předání techniky v hotovosti nebo převodem , dle dohody fakturou osobně nebo elektronickou poštou.

Soukromé osoby – předání techniky

při vyplnění objednávkového formuláře do kolonky „firma“ uveďte jméno a příjmení, IČO – rodné číslo, DIČ – číslo občanského průkazu, ( tímto souhlasíte, že budeme pracovat s Vašimi osobními údaji, které se dále nebudou zveřejňovat ).

Nutnost skládat vratnou kauci

 • dle zapůjčených věcí, neplatí pro akce s technickou asistencí nebo naší dopravou.
 • Soukromým osobám s trvalým pobytem hlášeným na úřadě, techniku bez 100% vratné kauce nezapůjčujeme.

Výhrada vlastnictví

Pronajímatel zůstává po celou dobu pronájmu vlastníkem techniky a nájemce není oprávněn tuto zastavit nebo jinak zatížit. Nájemce není oprávněn dát pronajatou věc do podnájmu bez písemného souhlasu pronajímatele. Nájemce je povinen užívat věc způsobem přiměřeným povaze a určení věci a v souladu s technickým návodem. Jakékoliv změny na věci je nájemce oprávněn provádět pouze s písemným souhlasem pronajímatele.

Doba pronájmu

Dobou pronájmu se rozumí období, které uplyne mezi dnem převzetí techniky nájemcem a dohodnutým dnem vrácení pronajaté věci včetně. Doba pronájmu se počítá ve dnech ( kalendářní den ). Pokud vznikne v průběhu pronájmu požadavek na změnu (prodloužení) doby pronájmu, je toto možné jen na základě potvrzené objednávky. Po předem určené dohodě je možné vyzvednout techniku den před samotným pronájmem.

Seznámení se stavem a obsluhou pronajaté techniky

Nájemce prohlašuje, že se dostatečně seznámí s pronajatou technikou a je schopen její bezchybné a bezpečné obsluhy.

Odpovědnost za škodu

Podpisem dodacího listu (protokol o pronájmu) přechází na nájemce odpovědnost za škodu na technice. Nájemce odpovídá za škody způsobené osobami, kterým umožnil k pronajaté technice přístup. Pokud bude technika znečištěna, zaplatí nájemce za vyčištění. Cena tohoto úkonu se účtuje od 400,- Kč do 5000,- Kč bez DPH dle náročnosti.

Náhrada škod

Dojde-li ke ztrátě, odcizení nebo poškození zařízení, nájemce uhradí pronajímateli škodu, která mu tímto vznikla.

Úhrada pronájmu

 • Nájemce se zavazuje platit pronajímateli za pronájem prezentační techniky nájemné určené dle platného ceníku. V případě hotovostní platby je nájemné splatné při převzetí techniky nájemcem.
 • Servis prezentační techniky – od všech subjektů s výjimkou státních institucí a smluvních partnerů je platba za opravy a náhradní díly vždy v hotovosti.

Storno poplatky pronájmu a konferenčních služeb

V případě, že dojde k odvolání již potvrzené objednávky, je pronajímatel oprávněn po nájemci požadovat stornovací poplatek ve výši:

 • 3 dny předem – 20% sjednané ceny pronájmu
 • 2 dny předem – 50% sjednané ceny pronájmu
 • 24 hodin předem nebo nepřevezme-li si nájemce techniku po dobu nájmu – 100% sjednané ceny pronájmu

Odvolání musí být pronajímateli doručeno písemně nebo elektronickou poštou, jinak je neplatné.

Penále při prodlení s platbou

Při nedodržení doby splatnosti závazků nájemce vůči pronajímateli uhradí nájemce smluvní penále ve výši 0,5% dlužné částky za každý den prodlení. Elektronické vyrozumění za neuhrazení platby za fakturu po splatnosti účtujeme 350 Kč bez DPH. Elektronické vyrozumění zasíláme v intervalech, 3 krát během jednoho, pracovního týdne. Písemná urgence platby po splatnosti je zpoplatněna 500 Kč bez DPH. Pronajímatel si vyhrazuje právo nedodržet termín objednávky, pokud má nájemce u pronajímatele finanční pohledávky. Nájemce souhlasí, že v případě neuhrazení dlužné částky za pronájem zařízení nebo služeb v termínu splatnosti, pronajímatel neuhrazenou fakturu vč. všech údajů zařadí bez upozornění do webových katalogů pohledávek – dlužníků, předá k dalším právním krokům nebo případnému prodeji pohledávky.

Pokud mezi stranami vzniknou spory, budou se účastníci snažit tyto vyřešit smírnou cestou. V případě, že se smírnou cestou spor nevyřeší, bude postoupen k rozhodnutí Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. Zastoupený se může rozhodnout, že na místo uvedených rozhodců bude spor řešit příslušný obecný soud odpůrce.

Reklamace fakturace

Reklamace služeb a pronájmu je možné do 15 dnů od data vystavení faktury dle obchodního zákoníku, faktury se vystavují a  zasílají na email (elektornicky) v den realizace na uvedený email v objednávce nebo z komunikace ztvrzující objednávku (objednávám).

Souhlas s nakládáním a poskytnutými osobními údaji

V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlasím s tím, aby moje osobní údaje, které tímto poskytuji společnosti A-TechService s.r.o. Osobní údaje nám nejste povinni poskytnout podle žádného právního předpisu. Rozhodnete-li se nám osobní data, souhlas s jejich zpracováním, pak tak činíte dobrovolně.

Správcem osobních údajů je: A-TechService s.r.o., se sídlem Praha 4, Klapálkova 19, PSČ: 149 00, Česká republika, IČO: 24837016, zapsaná Městským soudem v Praze, spisová značka 178935 C a Martina Kubištová se sídlem Ženíškova 2123/6, Praha 4, PSČ 149 00, Česká republika, IČO: 71876944, zaregistrovaná živnostenským úřadem ev.č. : 310010-536957323.

Nakládáno bude s osobními údaji : Jméno, Příjmení, Název zastoupené organizace, email, telefon a u soukromé osoby s Rodným číslem za účelem :

 1. plnění smlouvy (objednávky)

Vždy pouze vrozsahu nezbytném knaplnění uvedených účelů.

Sdělením elektronického kontaktu souhlasíte se zasílám obchodních sdělení Správce či obchodních partnerů Správce.

VAŠE PRÁVA!

Na Vaši žádost Vám bez zbytečného odkladu poskytneme informaci o tom, jaké údaje o Vás zpracováváme, kdo je zpracovatelem (liší-li se od správce) a o povaze automatizovaného zpracování. Zjistíte-li nebo domníváte-li se, že zpracování Vašich osobních údajůje vrozporu s ochranou Vašeho soukromého života nebo v rozporu se zákonem, můžete: (i) od nás požadovat vysvětlení, a (i) požadovat, abychom odstranili vzniklý stav, zejména provedením opravy nebodoplněním Vašich osobních údajů; v případě potřeby bude v návaznosti na Vaši žádost provedeno dočasné blokování nebo likvidace těchto údajů.

Bude-li Vaše žádost shledána oprávněnou, neprodleně odstraníme závadný stav. Bebude-li Vaší žádosti vyhověno, nebo pokud budete toho názoru, že zpracování Vašich osobních údajů neprobíhá zcela v souladu se zákonem, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Souhlas se zpracováváním osobních údajů a/nebo se zasíláním obchodních sdělení jste oprávněni kdykoli odvolat, a to písemným oznámením doručeným na e-mailovou adresu: info@a-techservice.cz

Starší verze podmínek pronájmu uvedené na webu A-TechService podléhají novějším úpravám.

 

English Version

Lease terms of presentation, conference equipment and services A-TechService

For both new and regular customers require:

binding order according to the order form, which is located right on top of the site above the main menu, see: link. Form after filling in all the data and check the box that you agree with the following lease terms, send. After receiving the request will be delivered to your specified email a copy of the order with the subsequent confirmation of the order. In the case of our delivery to your company or directly at your event we do not require a refundable deposit. Bail is set according to the required technology. We prefer payment in cash but not required.
In regular and proven customer does not refundable deposit nor on larger contracts for equipment and services, and enable transfer payment.

Example rental options

1 day rental – you can pick up a technique or install it the day before the date of the lease in the afternoon, taking advantage of the day itself rent and the following day in the morning to return or uninstall included 1 daily rent (1 January at 16.00 – 18.00 pick pm, January 2, I use technology and January 3 at 8 – 9.00 am. I go back technique for the price of 1 day rental).

The rental price and services

Prices are listed on the website and are valid or will be sent to individual calculation.
The minimum amount for a lease or service price is CZK 500 without VAT (example: I am interested in art at the price of CZK 400 without VAT and will be charged CZK 500 without VAT).

Service design techniques

Since all subjects with the exception of state institutions and contractors payment for repairs and spare parts always in cash.

We require each firm order via the order form, which is located right on top of the site above the main menu, see: link. Box ,, you like to order binding technology, services, „write the projector type, serial number (SN) and any defect. The form after filling in basic information and check the box that you agree with the following lease terms, please submit. Upon receipt of the demand will be delivered at the given email a copy of the order with the subsequent confirmation of the order. At the lamp replacing, old (used or broken) lamp or store and let discarded, the same applies to other pieces of equipment that during the repair had to be replaced. If you want your defective or replaced parts, it is necessary to notify it in advance preferably in the order form.

Guidelines and terms and conditions of presentation equipment lease

Terms of lease presentation technology our company, (the conditions) govern the rights and obligations of the landlord and the tenant (the landlord). If these do not regulate the conditions otherwise, the rights and obligations of the lease provisions of the lease under § 663 et seq. OZ.

Order via the order form (right upper part of the site). Questions and information by telephone or email

The lessee is obliged to ensure the participation of their representative in the transfer of technology and the signing of the order form and delivery note (Protocol on the lease). Without the signature of the responsible person is obliged to provide the lessor technique tenants. For the method of acceptance by courier the lessee is obliged to takeover techniques also sign the order form and submit this to the courier to deliver to the lessor.

Handover techniques

Address: Klapálkova 2247/19, Praha 4 Chodov – at the end of the street Milínská

– Payment upon delivery in cash or technology transfer, negotiated an invoice in person or by e-mail.

Private individuals – transmission techniques

when filling out the order form in the box „firm“ give the name and surname, ID – personal identification number, tax identification number – the number of identity card (hereby agree that we will work with your personal data, which will continue to publish).

The need to compose refundable deposit

– According lent things, does not apply to actions with technical assistance and our transportation

Retention of title

The lessor remains for the duration of the lease the owner of the technology and the tenant is not entitled to this pledge or charge. The lessee is authorized to give the leased thing to sublease without the written consent of the landlord. The lessee is obliged to use the thing a manner commensurate with the nature and destination of the goods in accordance with the technical instructions. Any changes to things lessee is entitled to be carried out only with the written consent of the lessor.

Time charter

Lease term means the period that elapses between the date of receipt of technology tenant and the agreed date of return of leased inclusive. The lease period is counted in days (calendar day). If it arises in the course of the lease change request (extended) term of the lease, this is possible only on the basis of the confirmed order. After a predetermined agreement can be picked up the day before the actual technique of the lease.

Getting to know the status and operation of the leased equipment

The lessee declares that he is sufficiently familiar with rented equipment and is capable of a flawless and safe operation.

Material responsability

By signing the delivery note (Protocol on the lease) is transferred to the tenant’s liability for damages on the technique. The lessee is liable for damage caused by persons who were allowed to leased access technology. If the equipment is contaminated, the tenant pays for the cleanup. The price of this transaction is charged from 400, – CZK 5000, – CZK without VAT depending on the demands.

Reparation

If the loss, theft or damage to the equipment, the lessee to the lessor damage that may be caused to him.

Payment of rent

The lessee agrees to pay the landlord for the rental of presentation equipment rentals from current rates. In the case of cash payments the rent is due upon receipt techniques tenant.

Service presentation technology – of all subjects with the exception of state institutions and contractors payment for repairs and spare parts always in cash.

Cancellation fees hire and conference services

In the event of an appeal already confirmed orders, the lessor may require the tenant cancellation fee:

 • 3 days in advance – 20% of the agreed rental price
 • 2 days in advance – 50% of the agreed rental price and services
 • 24 hours in advance, or if not taken tenant technique for lease – 100% of the agreed rental price and services

The appeal must be served on the landlord in writing or by e-mail, otherwise it is invalid.

Penalties in default of payment

If the lessee fails to meet the lessee’s obligations to the lessor, the lessee will pay a contractual penalty of 0.5% of the outstanding amount for each day of delay. The electronic notification for non-payment of the payment for the invoice after the due date is charged CZK 350 without VAT. Electronic notification is sent at intervals, 3 times per working week. Written urgency of payment after due date is charged CZK 500 without VAT. The Lessor reserves the right not to comply with the order term if the lessee has financial claims on the Lessor. The Lessee agrees that, in the event of non-payment of the amount due for the rental of equipment or services within the due date, the Lessor has an unpaid invoice, of all the data, without any notice, to the web-based catalogs of debtors‘ debts, passes on to other legal steps or possible sale of the claim.

If disputes arise between the parties, the participants will try to resolve them by an amicable way. If the dispute is not resolved amicably, it will be referred to the Arbitration Court of the Chamber of Commerce of the Czech Republic and the Agrarian Chamber of the Czech Republic according to its Rules and Rules by one arbitrator appointed by the President of the Arbitration Court. The participant may decide that the dispute will be settled by the competent general court of the respondent in place of the arbitrators.

 

Billing Complaints

Complaints of services and rentals are possible within 15 days from the date of invoice issuance according to the Commercial Code, invoices are issued and sent by email on the day of realization to the above mentioned email in the order or from the communication stating order (order).

 

Consent to handling and provided personal data

In accordance with the provisions of Section 5 (2) of Act No. 101/2000 Coll., On Personal Data Protection, as amended, I agree that my personal data, which I hereby provide to A-TechService s.r.o. You are not obliged to provide personal information under any law. If you decide to provide us with personal data, consent to processing and consent to the delivery of business communications, then do so on a voluntary basis.

The Personal Data Manager is: A-TechService s.r.o., with its registered office at Prague 4, Klapálkova 19, Postal Code: 149 00, Czech Republic, Company ID: 24837016, registered by the Municipal Court in Prague, file number 178935 C.

Personal data will be stored: Name, Surname, Name of the organization represented, Email, Telephone for the purpose of:

performance of the contract (orders)
Offering business and services

Always only to the extent necessary to fulfill the stated purposes.

By communicating an electronic contact, you agree to send business messages to the Administrator or business partners of the Administrator. YOUR RIGHTS! We will, without undue delay, provide you with information about what data we process about you, who is the processor (if different from the administrator) and the nature

automated processing. If you determine or believe that the processing of your personal data is in conflict with the protection of your private life or in violation of the law, you may: (i) require us to explain, and (ii) require us to eliminate the resulting situation, failure to fulfill your personal data; if necessary, temporary blocking or disposal of this data will be made upon your request.

If your request is found to be legitimate, we will immediately remove the malfunction. If your application is successful or if you believe that your personal data processing is not lawfully compliant, you have the right to contact the Data Protection Authority. You are entitled to revoke your consent to the processing of your personal data and / or to send commercial communications at any time by writing to the following e-mail address: info@a-techservice.cz

Earlier versions of lease terms listed on A-TechService are subject to more recent modifications.

 

Print Friendly, PDF & Email